Ri Sok Nam -Good Catch of Mussel – cm 52 x 75, Xilografia